Numer oceny
/
/
* format danych 00000/000/000


Uwaga:    W przypadku żądania ponownej weryfikacji oceny KONIECZNE jest załączenie skanu oceny energetycznej,
na której musi znajdować się adnotacja: „Nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis.

Skan oceny wraz z adnotacją właściciela lub osoby upoważnionej

File:

File:

File:

File: